Lưu Trữ Bệnh - Phát Đại Lộc

Bệnh

  • Cách bấm huyệt chữa bệnh mà không cần thuốc

    Trên cơ thể chúng ta có 365 huyệt đạo : gồm 108 đại huyệt và 257 tiểu huyệt. Mỗi huyệt đều có công dụng và vị trí khác nhau. Chúng ta cùng điểm qua 10 huyệt quan trọng để tự chăm sóc bản thân khi gặp sức khỏe nguy cấp….